Panjurlar

TKB KUM TUTUCU PANJUR

Tanım Ve Özellikler

TKB tipi panjurlar toz ve kum bakýmýndan yoðun ortamlarda havalandýrma sistemini korumak ve ön filtre görevini yerine getirmek amacýyla tasarlanmýþlardýr . ETIAL-5 standardýna uygun alüminyum plakadan þekillendirilirler . Yüksek kapasiteli parçacýk tutma özelliklidirler . Düþey olarak ve þaþýrtmalý biçimde yerleþtirilen tutucu kanatlara sahiptirler . Bakým gerektirmezler . Ürün tabanýnda parçacýk tahliye delikleri bulunmaktadýr . Ön filtre olarak tasarlandýðýndan sistemlerde tek baþýna kullanýlmalarý önerilmez . Ýstenilen renge elektrostatik boya ile boyanýr . Ýstendiði takdirde arkasýna tel kafes konulabilir.