Panjurlar

TPK AKUSTİK PANJUR

Tanım Ve Özellikler

TPK tipi akustik panjur iç ortam ile dýþ ortam arasýndaki ses geçiþini azaltmak üzere tasarlanmýþtýr. DKP sacdan imal edilirler. Kanat cidarlarý arasýna yerleþtirilen ses yutucu malzeme iç ortam ile dýþ ortam arasýndaki ses geçiþini azaltýr . Arkasýndaki 12x12 mm boþluklu galvaniz kafes tel hava ile uçuþan büyük parçacýklarýn ve hayvanlarýn iç ortama giriþini engeller. Panjur kanadý çift cidarlýdýr. Ýçteki cidar delikli sacdandýr. Ýki cidar arasý 50 kg/m3 yoðunluktaki cam yünü ile doldurulmaktadýr. Elektrostatik toz boya ile istenilen renge boyanýr.